2009/03/31

SA MAHAYAG, ZAMBOANGA DEL SUR

SA MAHAYAG, ZAMBOANGA DEL SUR
In Mahayag, Zamboanga del Sur

May mga pako ang iyang tudlong gilukot.
His fingers rolled, has wings.

Bato kining mitugpa sa akong apapangig.
Like stone, it perched on my jaw.

Nagbalas ang bitoon akong nakit-an
I saw stars like sand

sa malinaw, mahayag nga kagabhion sa Mahayag.
in the peaceful, bright night in Mahayag.

Sa makadiyot, nangitom ang akong tinan-awan
For seconds, my vision turned black

ug ang maong bulok magpabiling mansa
and that color will remain a stain

sa maanindot kong handurawan
of my beautiful memories

ning maong banwa.
of this town.

Amang ang akong ulo sa akong mga ngano,
My head was mute with questions of why,

ngano human sa diyutayng panagkauban
why after a short period of time being

sa lamesa ug hudyaka, nunot sa kurat ug kiat nga sonata,
in one table and joy, with the frightened and sexy music,

walay mata o pulong mahait nga gisulti
no gaze or sharp word said


sa usag usa.
to each other.

Kaha dautang ispiritong
Maybe the evil spirit

nagpuyo sa alak nga iyang gilaklak,
that dwells in the wine he had drank,

ispiritong gipaisog kaha tungod
the spirit that must have been made braver

kay siya, siya kaputol sa pusod
because he, he was the brother

sa bise-mayor ning lungsod
of the vice-mayor in this town,

Mahayag, diin ako, makausa
Mahayag, where I, once,

gilangkatag kahayag, makausa, higala.
was deprived of light, once, my friend.


EL CUEZON

Mahayag, Zamboanga del Sur.


Panginhas dire